در مدح شاه شیخ جمال‌الدین ابواسحق اینجو

گردون که داشت خلقی در زینهار خود امروز چون اسیران در زینهار اوست
چرخیست دولت تو که اجرام رام او بازیست دولت تو که دنیا شکار اوست
بگشاد هفت کشور دنیا به یک شکوه رای تو کافتاب و فلک شرمسار اوست
یارب به کام ورای تو بادا مدام چرخ چندانکه گرد مرکز خاکی مدار اوست
چندانت عمر باد که پیر دبیر طبع گویند عمرهاست که اندر شمار اوست