در مدح شاه شیخ ابواسحاق

مدام رای هنرپرور تو حکم روان همیشه طبع سخا پیشه‌ی تو کامروا
هزار عید برانی به کامرانی و عیش هزار سال بمانی هزار معنی را (کذا)