حکایت گور کنی که عمر دراز یافت

یافت مردی گورکن عمری دراز سایلی گفتش که چیزی گوی باز
تا چو عمری گور کندی در مغاک چه عجایب دیده‌ای در زیر خاک
گفت این دیدم عجایب حسب حال کین سگ نفسم همی هفتاد سال
گور کندن دید و یک ساعت نمرد یک دمم فرمان یک طاعت نبرد