حکایت زاهدی خودپسند که از مرده‌ای احتراز جست

چون بمرد آن مرد مفسد در گناه گفت می‌بردند تابوتش به راه
چون بدید آن زاهدی، کرد احتراز تا نباید کرد بر مفسد نماز
در شب آن زاهد مگر دیدش به خواب در بهشت و روی همچون آفتاب
مرد زاهد گفتش آخر ای غلام از کجا آوردی این عالی مقام
در گنه بودی تو تا بودی همه پای تا فرقت بیالودی همه
گفت از بی‌رحمی تو کردگار کرد رحمت بر من آشفته‌کار
عشق بازی بین که حکمت می‌کند می‌کند این کار و رحمت می‌کند
حکمت او در شبی چون پر زاغ کودکی را می‌فرستد با چراغ
بعد از آن بادی فرستد تیزرو کان چراغ او بکش، برخیز و رو
پس بگیرد طفل را در ره گذر کز چه کشتی آن چراغ ای بی‌خبر
زان بگیرد طفل را تا در حساب می‌کند با او به صد شفقت عتاب
گر همه کس جز نمازی نیستی حکمتش را عشق بازی نیستی
کار حکمت جز چنین نبود تمام لاجرم خوداین چنین آمد مدام
در ره او صد هزاران حکمتست قطره‌ی راحصه بحری رحمتست
روز و شب این هفت پرگار ای پسر از برای تست در کار ای پسر
طاعت روحانیون از بهر تست خلد و دوزخ عکس لطف و قهرتست
قدسیان جمله سجودت کرده‌اند جزو و کل غرق وجودت کرده‌اند
از حقارت سوی خود منگر بسی زانک ممکن نیست بیش از تو کسی
جسم تو جزوست و جانت کل کل خویش را عاجز مکن در عین ذل
کل تو درتافت جزوت شد پدید جان تو بشتافت عضوت شد پدید