جواب هدهد

چند ترسی، دست از طفلی بدار بازشو چون شیرمردان پیش کار
گر ترا صد عقبه ناگاه اوفتد باک نبود چون درین راه اوفتد