حکایت محمود و ایاز

چون ایاز از چشم بد رنجور شد عافیت از چشم سلطان دور شد
ناتوان بر بستر زاری فتاد در بلا و رنج و بیماری فتاد
چون خبر آمد به محمود از ایاس خادمی را خواند شاه حق شنای
گفت می‌رو تا به نزدیک ایاز پس بدو گوی ای ز شه افتاده باز
دور از روی تو زان دورم ز تو کز غم رنج تو رنجورم ز تو
تا که رنجوری تو فکرت می‌کنم تا تو رنجوری ندانم یا منم
گر تنم دور اوفتاد از هم نفس جان مشتاقم بدو نزدیک و بس
مانده‌ام مشتاق جانی از تو من نیستم غایب زمانی از تو من
چشم بد بدکاری بسیار کرد نازنینی را چو تو بیمار کرد
این بگفت و گفت در ره زود رو همچو آتش آی و همچون دود رو
پس مکن در ره توقف زینهار همچو آب از برق می‌رو برق‌وار
گر کنی در راه یک ساعت درنگ ما دو عالم بر تو گردانیم تنگ
خادم سرگشته در راه ایستاد تا به نزدیک ایاز آمد چو باد
دید سلطان را نشسته پیش او مضطرب شد عقل دوراندیش او
لرزه بر اندام خادم اوفتاد گوییا در رنج دایم اوفتاد
گفت، با شه چون توان آویختن این زمان خونم بخواهد ریختن
خورد سوگندان که در ره هیچ جای نه باستادم نه بنشستم ز پای
من ندانم ذره‌ای تا پادشاه پیش از من چون رسید این جایگاه
شه اگر دارد اگر نه باورم گر درین تقصیر کردم کافرم
شاه گفتش نیستی محرم درین کی بری تو راه‌ای خادم درین