ای بلبل خوشنوا فغان کن

ای بلبل خوشنوا فغان کن عید است نوای عاشقان کن
چون سبزه ز خاک سر برآورد ترک دل و برگ بوستان کن
بالشت ز سنبل و سمن ساز وز برگ بنفشه سایبان کن
چون لاله ز سر کله بینداز سرخوش شو و دست در میان کن
بردار سفینه‌ی غزل را وز هر ورقی گلی نشان کن
صد گوهر معنی ار توانی در گوش حریف نکته‌دان کن
وان دم که رسی به شعر عطار در مجلس عاشقان روان کن
ما صوفی صفه‌ی صفاییم بی خود ز خودیم و از خداییم