ای دلبر ماهروی طناز

ای دلبر ماهروی طناز برقع ز جمال خود برانداز
تا دیده ز پرتو جمالت چون جام جهان نما کنم باز
ما زنده به بوی جام عشقیم در مجلس عاشقان جانباز
با طوطی عقل خویش همدم با بلبل عشق خود هم آواز
ای بلبل خوش نوا سرودی آهنگ حجاز گیر و اهواز
با عود بسای عود می سوز با چنگ بساز و چنگ می‌ساز
چون نیست درین زمانه ما را با صوفی بی‌صفا دمی راز
ما صوفی صفه‌ی صفاییم بی‌خود ز خودیم و از خداییم