بلبل و سرو و سمن یاسمن و لاله و گل

بلبل و سرو و سمن یاسمن و لاله و گل هست تاریخ وفات شه مشکین کاکل
خسرو روی زمین غوث زمان بواسحاق که به مه طلعت او نازد و خندد بر گل
جمعه‌ی بیست و دوم ماه جمادی الاول در پسین بود که پیوسته شد از جزو به کل