مجد دین سرور و سلطان قضات اسماعیل

مجد دین سرور و سلطان قضات اسماعیل که زدی کلک زبان آورش از شرع نطق
ناف هفته بد و از ماه رجب کاف و الف که برون رفت از این خانه‌ی بی‌نظم و نسق
کنف رحمت حق منزل او دان و آنگه سال تاریخ وفاتش طلب از رحمت حق