برادر خواجه عادل طاب مثواه

برادر خواجه عادل طاب مثواه پس از پنجاه و نه سال از حیاتش
به سوی روضه‌ی رضوان سفر کرد خدا راضی ز افعال و صفاتش
خلیل عادلش پیوسته بر خوان وز آنجا فهم کن سال وفاتش