اعظم قوام دولت و دین آنکه بر درش

اعظم قوام دولت و دین آنکه بر درش از بهر خاکبوس نمودی فلک سجود
با آن وجود و آن عظمت زیر خاک رفت در نصف ماه ذی‌قعد از عرصه‌ی وجود
تا کس امید جود ندارد دگر ز کس آمد حروف سال وفاتش امید جود