به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق

به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد
نخست پادشهی همچو او ولایت بخش که جان خویش بپرورد و داد عیش بداد
دگر مربی اسلام شیخ مجدالدین که قاضی‌ای به از او آسمان ندارد یاد
دگر بقیه‌ی ابدال شیخ امین الدین که یمن همت او کارهای بسته گشاد
دگر شهنشه دانش عضد که در تصنیف بنای کار مواقف به نام شاه نهاد
دگر کریم چو حاجی قوام دریادل که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد
نظیر خویش بنگذاشتند و بگذشتند خدای عز و جل جمله را بیامرزاد