رحمان لایموت چو آن پادشاه را

رحمان لایموت چو آن پادشاه را دید آن چنان کز او عمل الخیر لایفوت
جانش غریق رحمت خود کرد تا بود تاریخ این معامله رحمان لایموت