سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق

سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست
سرای قاضی یزد ارچه منبع فضل است خلاف نیست که علم نظر در آنجا نیست