تو نیک و بد خود هم از خود بپرس

تو نیک و بد خود هم از خود بپرس چرا بایدت دیگری محتسب
و من یتق الله یجعل له و یرزقه من حیث لا یحتسب