سر به عدم درنه و یاران طلب

سر به عدم درنه و یاران طلب بوی وفا خواهی ازیشان طلب
بر سر عالم شو و هم جنس جوی در تک دریا رو و مرجان طلب
مرکز خاکی نبود جای تو مرتبه‌ی گنبد گردان طلب
مائده‌ی جان چو نهی در میان جان به میانجی نه و مهمان طلب
روی زمین خیل شیاطین گرفت شمع برافروز و سلیمان طلب
ای دل خاقانی مجروح خیز اهل به دست آور و درمان طلب
زهر سفر نوش کن اول چو خضر پس برو و چشمه‌ی حیوان طلب
خطه‌ی شروان نشود خیروان خیر برون از خط شروان طلب
سنگ به قرابه‌ی خویشان فکن خویش و قرابات دگرسان طلب
یوسف دیدی که ز اخوة چه دید پشت بر اخوة کن و اخوان طلب
مشرب شروان ز نهنگان پر است آبخور آسان به خراسان طلب
روی به دریا نه و چون بگذری در طبرستان طربستان طلب
مقصد آمال ز آمل شناس یوسف گم کرده به گرگان طلب