جام می تا خط بغداد ده ای یار مرا

جام می تا خط بغداد ده ای یار مرا باز هم در خط بغداد فکن بار مرا
باجگه دیدم و طیار ز آراستگی عیش چون باج شد و کار چو طیار مرا
رخت کاول ز در مصطبه برداشتیم هم بدان منزل برداشت فرود آر مرا
سفر کعبه به صد جهد برآوردم و رفت سفر کوی مغان است دگر بار مرا
پیش من لاف ز شونیزیه شونیز مزن دست من گیر و به خاتونیه بسپار مرا
گوئیم حج تو هفتاد و دو حج بود امسال این چنین تحفه مکن تعبیه در بار مرا
گوئیم کعبه ز بالای سرت کرد طواف این چنین بیهده پندار مپندار مرا
من در کعبه زدم کعبه مرا درنگشاد چون ندانم زدن آن در ندهد بار مرا
دامن کعبه گرفتم دم من درنگرفت درنگیرد چون نبیند دم کردارد مرا
شیرمردان در کعبه مرا نپذیرند که سگان در دیرند خریدار مرا
مغکده دید که من رد شده‌ی کعبه شدم کرد لابه که ز من مگذر و مگذار مرا
سوخته بید منم زنگ زدای می خام ساقی میکده به داند مقدار مرا
حجرالاسود نقد همگان را محک است کم عیارم من از آن کرد محک‌خوار مرا
زین سپس خال بتان بس حجرالاسود من زمزم آنک خم و کعبه در خمار مرا
خانقه جای تو و خانه‌ی می جای من است پیر سجاده تو را داده و زنار مرا
باریا دین به بهشتت نبرد وز سر صدق برهاند همه زنار من از نار مرا
نیست در زهد ریائیت به جو سنگ نیاز واندرین فسق نیاز است به خروار مرا
اندران شیوه که هستی تو، تو را یار بسی است و اندرین ره که منم، نیست کسی یار مرا
لاله می خورد که از پوست برون رفت تو نیز لاله خوردم کن و از پوست برون آر مرا
می خوری به که روی طاعت بی‌درد کنی اندکی درد به از طاعت بسیار مرا