در بیان فضیلت عشق

دل فارغ ز درد عشق، دل نیست تن بی‌درد دل جز آب و گل نیست
ز عالم روی آور در غم عشق! که باشد عالمی خوش، عالم عشق
غم عشق از دل کس کم مبادا! دل بی‌عشق در عالم مبادا!
فلک سرگشته از سودای عشق است جهان پر فتنه از غوغای عشق است
اسیر عشق شو! کزاد باشی غمش بر سینه نه! تا شاد باشی
ز یاد عشق عاشق تازگی یافت ز ذکر او بلند آوازگی یافت
اگر مجنون نه می زین جام خوردی، که او را در دو عالم نام بردی؟
هزاران عاقل و فرزانه رفتند ولی از عاشقی بیگانه رفتند
نه نامی ماند از ایشان نی نشانی نه در دست زمانه داستانی
بسا مرغان خوش‌پیکر که هستند که خلق از ذکر ایشان لب ببستند
چو اهل دل ز عشق افسانه گویند حدیث بلبل و پروانه گویند
به گیتی گرچه صدکار، آزمایی همین عشقت دهد از خود رهایی
بحمد الله که تا بودم درین دیر به راه عاشقی بودم سبک سیر
چو دایه مشک من بی‌نافه دیده به تیغ عاشقی نافم بریده
چو مادر بر لبم پستان نهاده‌ست ز خونخواری عشقم شیر داده‌ست
اگر چه موی من اکنون چو شیرست هنوز آن ذوق شیرم در ضمیرست
به پیری و جوانی نیست چون عشق دمد بر من دمادم این فسون عشق
که: «جامی، چون شدی در عاشقی پیر، سبک‌روحی کن و در عاشقی میر!
بنه در عشقبازی داستانی! که باشد ز تو در عالم نشانی
بکش نقش ز کلک نکته‌زایت! که چون از جا روی مانده به جایت»