آگاه شدن شاه و حکیم از کار سلامان و ابسال

چون سلامان شد حریف ابسال را صرف وصلش کرد ماه و سال را،
باز ماند از خدمت شاه و حکیم هر دو را شد دل ز هجر او دو نیم
چون ز حال او خبر جستند باز محرمان کردندشان دانای راز
بهر پرسش پیش خویش‌اش خواندند با وی از هر جا حکایت راندند
شد یقین کن قصه از وی راست بود داستانی بی‌کم و بی‌کاست بود
هر یک اندر کار وی رایی زدند در خلاصش دستی و پایی زدند
بر نصیحت یافت کار اول قرار کز نصیحت نیست بهتر هیچ کار
از نصیحت تازه گردد هر دلی وز نصیحت حل شود هر مشکلی
ناصحان پیغمبران‌اند از نخست گشته کار عقل و دین ز ایشان درست