درین دور احسان نخواهیم یافت

به جز بیت احزان نخواهیم دید به جز کید اخوان نخواهیم یافت
به دردی که داریم از اهل عصر بمیریم و درمان نخواهیم یافت
بگو سیف فرغانی و ختم کن درین دور احسان نخواهیم یافت