آن خداوندی که عالم آن اوست

آن خداوندی که عالم آن اوست جسم و جان در قبضه‌ی فرمان اوست
سوره‌ی حمد و ثنای او بخوان کیت عز و علا در شان اوست
گر ز دست دیگری نعمت خوری شکر او می‌کن که نعمت آن اوست
بر زمین هر ذره‌ی خاکی که هست آب خورد فیض چون باران اوست
از عطای او به ایمان شد عزیز جان چون یوسف که تن زندان اوست
بر من و بر تو اگر رحمت کند این نه استحقاق ما، احسان اوست
از جهان کمتر ثناگوی وی است سیف فرغانی که این دیوان اوست