قسمت نهم

صد بار بگفتمت ز مستان مگریز جان در کفمان سپار و بستان مگریز
از من بشنو گریز پا سر نبرد گر جان خواهی ز حلقه‌ی جان مگریز

صد بار بگفت یار هرجا مگریز گر بگریزی بجز سوی ما مگریز
هر گه ز خیال گرگ ترسان گردی در شهر گریز سوی صحرا مگریز

گر بکشندم نگردم از عشق توباز زیرا که ز چنگ ما برون شد آواز
گویند مرا سرت ببریم به گاز پیراهن عمر خود چه کوته چه دراز

گر در ره عشق او نباشی سرباز زنهار مکن حدیث عشقی سرباز
گر روشنی میطلبی همچون شمع پروانه صفت تو خویشتن را در باز

گر گوهر طاعتی نسفتم هرگز ور گرد بدی ز دل نرفتم هرگز
نومید نیم ز بارگاه کرمت زیرا که ترا دو من نگفتم هرگز

مائیم و توئی و خانه خالی برخیز هنگام ستیز نیست ای جان مستیز
چون آب و شراب با حریفان آمیز چندانکه رسم بجای کج دار و مریز

مائیم و دمی کوته و سودای دراز در سایه‌ی دل فکنده دو پای دراز
نظاره‌کنان بسوی صحرای دراز صد روز قیامت است چه جای دراز

مائیم و هوای یار مه رو شب و روز چون ماهی تشنه اندر این جو شب و روز
زین روز شبان کجا برد بو شب و روز خود در شب وصل عاشقان کو شب و روز

مردانه بیا که نیست کار تو مجاز آغاز بنه ترانه‌ی بی‌آغاز
سبلت میمال خواجه‌ی شهر توئی آخر به گزاف نیست این ریش دراز

معشوقه‌ی ما کران نگیرد هرگز وین شمع و چراغ ما نمیرد هرگز
هم صورت و هم آینه والله که ویست این آینه زنگی نپذیرد هرگز