نهم

امروز منم احمد، نی احمد پارینه امروز منم سیمرغ، نی مرغک هرچینه
شاهی که همه شاهان، خربنده‌ی آن شاهند امروز من آن شاهم، نی شاه پریرینه
از شربت اللهی، وز شرب اناالحقی هریک به قدح خوردند، من با خم و قنینه
من قبله‌ی جانهاام، من کعبه‌ی دلهاام من مسجد آن عرشم، نی مسجد آدینه
من آینه‌ی صافم، نی آینه‌ی تیره من سینه‌ی سیناام، نی سینه‌ی پرکینه
من مست ابد باشم، نی مست ز باغ و رز من لقمه‌ی جان نوشم، نی لقمه‌ی ترخینه
گر باز چنان اوجی، کو بال و پر شاهی؟! ور خرس نه‌ی ، چونی با صورت بوزینه؟!
ای آنکه چو زر گشتی از حسرت سیمین بر زر عاشق رنگ من تو عاشق زرینه
در خانقه عالم، در مدرسه‌ی دنیا من صوفی دل صافم، نی صوفی پشمینه
خاموش شو و پس در، تو پرده‌ی اسراری زیرا که سزد ما را جباری و ستاری