سوم

آن خداوند شمس دین را جان بسی لابه کند منتظر جان بر لب من از پی آریش را
ای برای آفتابت فتنه گشته آفتاب روی سرخ من توی از روی زردم رو مناب