یا صغیر السن یا رطب البدن

یا صغیر السن یا رطب البدن یا قریب العهد من شرب اللبن
هاشمی الوجه ترکی القفا دیلمی الشعر رومی الذقن
روحه روحی و روحی روحه من رآی روحین عاشقا فی بدن
صح عند الناس انی عاشق غیر ان لم یعرفوا عشقی به من
اقطعوا شملی و ان شتم صلوا کل شیء منکم عندی حسن
ذاب مما فی متاعی وطنی و متاعی باد مما فی وطن