ایضا

آن راه که از حال سهیلی است جمیل از میل درو به که نمایم تعجیل
کاشوب و نوای فرح نو در دل افکنده طرب نامه‌ی شاه اسمعیل