ایضا

از ملک ملوک ما درین بیت جلیل کاراسته صد بلا از آئین جمیل
هر گنج کز آبادی گیتی و دهور گرد آمده بود وقف شاه اسمعیل