ایضا

در تکیه‌گه واسع این بزم جلیل اندر دم امتیاز با سعی جمیل
چون درک یکایک از شهان بیند دور فوق همه باد درک شاه اسمعیل