ماده تاریخ

می‌کرد چو سکه حی صاحب تنزیل نقدی که عیار بودش از اصل جلیل
سکه چو رسانید به تمییز قبول فرق که و مه داد به شاه اسمعیل