وله ایضا

درین گلزار کز تاثیر صحبت مبدل میشود خواری به عزت
سعادت سایه بر نخلی که انداخت ز دولت سر به اوج رفعت افراخت
ازین نخلست واین صورت هویدا وزین صورت نشان صدق پیدا
که اول بوده چوب خشک در باغ فرو تر پایه‌اش از هیزم راغ
کنون بالاتر از چرخش مکان است که هم زانوی بانوی جهان است
ازین بالاتر این کز فیض کامل کلام آسمانی راست حامل
الهی از خواص درس قرآن به این فرزانه بانوی جهانبان
همایون نسخه‌ی صنع الهی فروزان شمسه‌ی ایوان شاهی
در اختر شعاع درج عصمت تنق بند آفتاب برج عفت
حیاتی بخش ممتد و مبد ظلالش دار بر عالم مخلد