قصیده در مدح مرتضی نظام شاه بحری

زهی محیط شکوه تو را فلک معبر سفینه‌ی جبروت تو را زمین لنگر
ضمیر خازن رای تو را ز دار قضا زبان خامه‌ی حکم تو هم زبان قدر
ز نعل رخش تو روی زمین پر از خورشید ز عکس تیغ تو سطح زمین پر از جوهر
ز قبه‌ی سپرت لامع آسمان شکوه ز مهجه علمت طالع آفتاب ظفر
ز خاکروبی کاخ تو کام جو خاقان ز پاسبانی قصر تو نام جو قیصر
ز آفتاب اگر نیم شب سراغ کنی به جذبه‌ی تو ز تخت الثری برآرد سر
و گر به بزم گه عیش طول شب خواهی فلک چدار کند دست و پای توسن خور
ز ابر لطف تو گر رشحه‌ای رسد به جماد هزار گونه ثمر سر بر آورد ز حجر
و گر رسد اثری از صلابتت به نبات به جای میوه برآید حجر ز شاخ شجر
کند چو ساقی لطفت می کرم در جام شود به آن همه زردی رخ طمع احمر
نظر به جود تو بخلی ز حد بود بیرون اگر دهی به گدائی خراج صد کشور
و گر به شوره‌ی زمین بگذری ز رهگذرت سر از سراب برآرند زمزم و کوثر
و گر به چشمه‌ی حیوان نهد عدوی تو رو به غیر خاک سیه هیچ نایدش به نظر
میان مردم و یا جوج ظلم دیواری کشیده عدل تو مانند سد اسکندر
چو اشبهت گه جولان جهد به شکل شهاب ز عرصه گرد رساند به هفتمین اختر
تبارک‌الله ازین پیکر پری تمثال که مثل او نکشیده است دست صورتگر
کجا رسد به عقاب براق پویه‌ی تو اگر گرنک فلک چون ملک برآرد پر
ز گوش تا سردم نازکی و حسن سکون ز کوهه تا کف سم چابکی و لعب و هنر
بلند کوهه و کوتاه پشت و کوه سرین کشیده گردن فربه تن میان لاغر
پلنگ مشرب و آهو تک و نهنگ شکوه جبال گرد و بیابان نورد و بحر سپر