ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن باب البیان مغلق قل صمتنا اولی بنا