به میدان خواندن بنی اسرائیل برای حیله‌ی ولادت موسی علیه السلام

ای اسیران سوی میدانگه روید کز شهانشه دیدن و جودست امید
چون شنیدند مژده اسرائیلیان تشنگان بودند و بس مشتاق آن
حیله را خوردند و آن سو تاختند خویشتن را بهر جلوه ساختند