تشبیه فرعون و دعوی الوهیت او بدان شغال کی دعوی طاوسی می‌کرد

همچو فرعونی مرصع کرده ریش برتر از عیسی پریده از خریش
او هم از نسل شغال ماده زاد در خم مالی و جاهی در فتاد
هر که دید آن جاه و مالش سجده کرد سجده‌ی افسوسیان را او بخورد
گشت مستک آن گدای ژنده‌دلق از سجود و از تحیرهای خلق
مال مار آمد که در وی زهرهاست و آن قبول و سجده‌ی خلق اژدهاست
های ای فرعون ناموسی مکن تو شغالی هیچ طاووسی مکن
سوی طاووسان اگر پیدا شوی عاجزی از جلوه و رسوا شوی
موسی و هارون چو طاووسان بدند پر جلوه بر سر و رویت زدند
زشتیت پیدا شد و رسواییت سرنگون افتادی از بالاییت
چون محک دیدی سیه گشتی چو قلب نقش شیری رفت و پیدا گشت کلب
ای سگ‌گرگین زشت از حرص و جوش پوستین شیر را بر خود مپوش
غره‌ی شیرت بخواهد امتحان نقش شیر و آنگه اخلاق سگان