قصه‌ی اهل ضروان و حیلت کردن ایشان تا بی زحمت درویشان باغها را قطاف کنند

نه ز دریا ترس نه از موج و کف چون شنیدی تو خطاب لا تخف
لا تخف دان چونک خوفت داد حق نان فرستد چون فرستادت طبق
خوف آن کس راست کو را خوف نیست غصه‌ی آن کس را کش اینجا طوف نیست