طعن زدن بیگانه در شیخ و جواب گفتن مرید شیخ او را

آن یکی یک شیخ را تهمت نهاد کو بدست و نیست بر راه رشاد
شارب خمرست و سالوس و خبیث مر مریدان را کجا باشد مغیث
آن یکی گفتش ادب را هوش دار خرد نبود این چنین ظن بر کبار
دور ازو و دور از آن اوصاف او که ز سیلی تیره گردد صاف او
این چنین بهتان منه بر اهل حق کین خیال تست برگردان ورق
این نباشد ور بود ای مرغ خاک بحر قلزم را ز مرداری چه باک
نیست دون القلتین و حوض خرد که تواند قطره‌ایش از کار برد
آتش ابراهیم را نبود زیان هر که نمرودیست گو می‌ترس از آن
نفس نمرودست و عقل و جان خلیل روح در عینست و نفس اندر دلیل
این دلیل راه ره‌رو را بود کو بهر دم در بیابان گم شود
واصلان را نیست جز چشم و چراغ از دلیل و راهشان باشد فراغ
گر دلیلی گفت آن مرد وصال گفت بهر فهم اصحاب جدال
بهر طفل نو پدر تی‌تی کند گرچه عقلش هندسه‌ی گیتی کند
کم نگردد فضل استاد از علو گر الف چیزی ندارد گوید او
از پی تعلیم آن بسته‌دهن از زبان خود برون باید شدن
در زبان او بباید آمدن تا بیاموزد ز تو او علم و فن
پس همه خلقان چو طفلان ویند لازمست این پیر را در وقت پند
آن مرید شیخ بد گوینده را آن به کفر و گمرهی آکنده را
گفت خود را تو مزن بر تیغ تیز هین مکن با شاه و با سلطان ستیز
حوض با دریا اگر پهلو زند خویش را از بیخ هستی بر کند