متردد شدن در میان مذهبهای مخالف و بیرون‌شو و مخلص یافتن

همچنانک هر کسی در معرفت می‌کند موصوف غیبی را صفت
فلسفی از نوع دیگر کرده شرح باحثی مر گفت او را کرده جرح
وآن دگر در هر دو طعنه می‌زند وآن دگر از زرق جانی می‌کند
هر یک از ره این نشانها زان دهند تا گمان آید که ایشان زان ده‌اند
این حقیقت دان نه حق‌اند این همه نه به کلی گمرهانند این رمه
زانک بی حق باطلی ناید پدید قلب را ابله به بوی زر خرید
گر نبودی در جهان نقدی روان قلبها را خرج کردن کی توان
تا نباشد راست کی باشد دروغ آن دروغ از راست می‌گیرد فروغ
بر امید راست کژ را می‌خرند زهر در قندی رود آنگه خورند
گر نباشد گندم محبوب‌نوش چه برد گندم‌نمای جو فروش
پس مگو کین جمله دمها باطل‌اند باطلان بر بوی حق دام دل‌اند
پس مگو جمله خیالست و ضلال بی‌حقیقت نیست در عالم خیال
حق شب قدرست در شبها نهان تا کند جان هر شبی را امتحان
نه همه شبها بود قدر ای جوان نه همه شبها بود خالی از آن
در میان دلق‌پوشان یک فقیر امتحان کن وانک حقست آن بگیر
ممن کیس ممیز کو که تا باز داند حیزکان را از فتی
گرنه معیوبات باشد در جهان تاجران باشند جمله ابلهان
پس بود کالاشناسی سخت سهل چونک عیبی نیست چه نااهل و اهل
ور همه عیبست دانش سود نیست چون همه چوبست اینجا عود نیست
آنک گوید جمله حق‌اند احمقیست وانک گوید جمله باطل او شقیست