عتاب کردن حق تعالی موسی را علیه السلام از بهر آن شبان

ملت عشق از همه دینها جداست عاشقان را ملت و مذهب خداست
لعل را گر مهر نبود باک نیست عشق در دریای غم غمناک نیست