عکس تعظیم پیغام سلیمان در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد

رحمت صد تو بر آن بلقیس باد که خدایش عقل صد مرده بداد
هدهدی نامه بیاورد و نشان از سلیمان چند حرفی با بیان
خواند او آن نکته‌های با شمول با حقارت ننگرید اندر رسول
جسم هدهد دید و جان عنقاش دید حس چو کفی دید و دل دریاش دید
عقل با حس زین طلسمات دو رنگ چون محمد با ابوجهلان به جنگ
کافران دیدند احمد را بشر چون ندیدند از وی انشق القمر
خاک زن در دیده‌ی حس‌بین خویش دیده‌ی حس دشمن عقلست و کیش
دیده‌ی حس را خدا اعماش خواند بت‌پرستش گفت و ضد ماش خواند
زانک او کف دید و دریا را ندید زانک حالی دید و فردا را ندید
خواجه‌ی فردا و حالی پیش او او نمی‌بیند ز گنجی جز تسو
ذره‌ای زان آفتاب آرد پیام آفتاب آن ذره را گردد غلام
قطره‌ای کز بحر وحدت شد سفیر هفت بحر آن قطره را باشد اسیر
گر کف خاکی شود چالاک او پیش خاکش سر نهد افلاک او
خاک آدم چونک شد چالاک حق پیش خاکش سر نهند املاک حق
السماء انشقت آخر از چه بود از یکی چشمی که خاکیی گشود
خاک از دردی نشیند زیر آب خاک بین کز عرش بگذشت از شتاب
آن لطافت پس بدان کز آب نیست جز عطای مبدع وهاب نیست
گر کند سفلی هوا و نار را ور ز گل او بگذراند خار را
حاکمست و یفعل الله ما یشا کو ز عین درد انگیزد دوا
گر هوا و نار را سفلی کند تیرگی و دردی و ثفلی کند