امتحان پادشاه به آن دو غلام کی نو خریده بود

این سخن پایان ندارد باز گرد تا که شه با آن غلامانش چه کرد