ملامت کردن مردم شخصی را کی مادرش را کشت به تهمت

پس دل عالم ویست ایرا که تن می‌رسد از واسطه‌ی این دل بفن
دل نباشد تن چه داند گفت و گو دل نجوید تن چه داند جست و جو
پس نظرگاه شعاع آن آهنست پس نظرگاه خدا دل نه تنست
بس مثال و شرح خواهد این کلام لیک ترسم تا نلغزد وهم عام
تا نگردد نیکوی ما بدی اینک گفتم هم نبد جز بی‌خودی
پای کژ را کفش کژ بهتر بود مر گدا را دستگه بر در بود