شکایت کردن اهل زندان پیش وکیل قاضی از دست آن مفلس

با وکیل قاضی ادراک‌مند اهل زندان در شکایت آمدند
که سلام ما به قاضی بر کنون بازگو آزار ما زین مرد دون
کندرین زندان بماند او مستمر یاوه‌تاز و طبل‌خوارست و مضر
چون مگس حاضر شود در هر طعام از وقاحت بی صلا و بی سلام
پیش او هیچست لوت شصت کس کر کند خود را اگر گوییش بس
مرد زندان را نیاید لقمه‌ای ور به صد حیلت گشاید طعمه‌ای
در زمان پیش آید آن دوزخ گلو حجتش این که خدا گفتا کلوا
زین چنین قحط سه‌ساله داد داد ظل مولانا ابد پاینده باد
یا ز زندان تا رود این گاومیش یا وظیفه کن ز وقفی لقمه‌ایش
ای ز تو خوش هم ذکور و هم اناث داد کن المستغاث المستغاث
سوی قاضی شد وکیل با نمک گفت با قاضی شکایت یک بیک
خواند او را قاضی از زندان به پیش پس تفحص کرد از اعیان خویش
گشت ثابت پیش قاضی آن همه که نمودند از شکایت آن رمه
گفت قاضی خیز ازین زندان برو سوی خانه‌ی مردریگ خویش شو
گفت خان و مان من احسان تست همچو کافر جنتم زندان تست
گر ز زندانم برانی تو برد خود بمیرم من ز تقصیری و کد
همچو ابلیسی که می‌گفت ای سلام رب انظرنی الی یوم القیام
کاندرین زندان دنیا من خوشم تا که دشمن‌زادگان را می‌کشم
هر که او را قوت ایمانی بود وز برای زاد ره نانی بود
می‌ستانم گه به مکر و گه به ریو تا بر آرند از پشیمانی غریو