التزام کردن خادم تعهد بهیمه را و تخلف نمودن

خر جهنده گشت از تیزی نیش کو زبان تا خر بگوید حال خویش