حکایت مشورت کردن خدای تعالی در ایجاد خلق

چونک من از خال خوبش دم زنم نطق می‌خواهد که بشکافد تنم
همچو موری اندرین خرمن خوشم تا فزون از خویش باری می‌کشم