هلال پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمر رضی الله عنه

در گلو ماند خس او سالها چیست آن خس مهر جاه و مالها
مال خس باشد چو هست ای بی‌ثبات در گلویت مانع آب حیات
گر برد مالت عدوی پر فنی ره‌زنی را برده باشد ره‌زنی