بقیه‌ی قصه‌ی پیر چنگی و بیان مخلص آن

مطربی کز وی جهان شد پر طرب رسته ز آوازش خیالات عجب
از نوایش مرغ دل پران شدی وز صدایش هوش جان حیران شدی
چون برآمد روزگار و پیر شد باز جانش از عجز پشه‌گیر شد
پشت او خم گشت همچون پشت خم ابروان بر چشم همچون پالدم
گشت آواز لطیف جان‌فزاش زشت و نزد کس نیرزیدی بلاش
آن نوای رشک زهره آمده همچو آواز خر پیری شده
خود کدامین خوش که او ناخوش نشد یا کدامین سقف کان مفرش نشد
غیر آواز عزیزان در صدور که بود از عکس دمشان نفخ صور
اندرونی کاندرونها مست ازوست نیستی کین هستهامان هست ازوست
کهربای فکر و هر آواز او لذت الهام و وحی و راز او
چونک مطرب پیرتر گشت و ضعیف شد ز بی کسبی رهین یک رغیف
گفت عمر و مهلتم دادی بسی لطفها کردی خدایا با خسی
معصیت ورزیده‌ام هفتاد سال باز نگرفتی ز من روزی نوال
نیست کسب امروز مهمان توم چنگ بهر تو زنم کان توم
چنگ را برداشت و شد الله‌جو سوی گورستان یثرب آه‌گو
گفت خواهم از حق ابریشم‌بها کو به نیکویی پذیرد قلبها
چونک زد بسیار و گریان سر نهاد چنگ بالین کرد و بر گوری فتاد
خواب بردش مرغ جانش از حبس رست چنگ و چنگی را رها کرد و بجست
گشت آزاد از تن و رنج جهان در جهان ساده و صحرای جان
جان او آنجا سرایان ماجرا کاندرین جا گر بماندندی مرا