جواب گفتن وزیر کی خلوت را نمی‌شکنم

گفت حجتهای خود کوته کنید پند را در جان و در دل ره کنید
گر امینم متهم نبود امین گر بگویم آسمان را من زمین
گر کمالم با کمال انکار چیست ور نیم این زحمت و آزار چیست
من نخواهم شد ازین خلوت برون زانک مشغولم باحوال درون