در بیان آنک این اختلافات در صورت روش است نی در حقیقت راه

ور نبودی او کبود از تعزیت کی فسردی همچو یخ این ناحیت