ترتیب کردن کوشک برای شیرین

چو شیرین در مداین مهد بگشاد ز شیرین لب طبقها شهد بگشاد
پس از ماهی کز آسایش اثر یافت ز بیرون رفتن خسرو خبر یافت
که از بیم پدر شد سوی نخجیر وز آنجا سوی ارمن کرد تدبیر
بدرد آمد دلش زان بی‌دوائی که کارش داشت الحق بینوائی
چنین تا مدتی در خانه می‌بود ز بی‌صبری دلش دیوانه می‌بود
حقیقت شد ورا کان یک سواره که می‌کرد اندرو چندان نظاره
جهان آرای خسرو بود کز راه نظر می‌کرد چون خورشید در ماه
بسی از خویشتن بر خویشتن زد فرو خورد آن تغابن را و تن زد
صبوری کرد روزی چند در کار نمود آنگه که خواهم گشت بیمار
مرا قصری به خرم مرغزاری بباید ساختن بر کوهساری
که کوهستانیم گلزار پرورد شد از گرمی گل سرخم گل زرد
بدو گفتند بت رویان دمساز که‌ای شمع بتان چون شمع مگداز
تو را سالار ما فرمود جائی مهیا ساختن در خوش هوائی
اگر فرماندهی تا کارفرمای به کوهستان ترا پیدا کند جای
بگفت آری بباید ساختن زود چنان قصری که شاهنشاه فرمود
کنیزانی کزو در رشک ماندند به خلوت مرد بنا را بخواندند
که جادوئی است اینجا کار دیده ز کوهستان بابل نو رسیده
زمین را اگر بگوید کای زمین خیز هوا بینی گرفته ریز بر ریز
فلک را نیز اگر گوید بیارام بماند تا قیامت بر یکی گام
ز ما قصری طلب کرد است جائی کزان سوزنده‌تر نبود هوائی